सुचना - दिनांक 29/07/2022 रोजीचे कामवाटप सोडत रद्द करणेत आलेली आहे. तरी सुबेअ व म. स. स. यांनी कामावटापा मध्ये नोंदणी करून घेतल्यास पुढील कामावटपामध्ये सहभाग नोंदविता येईल.

जिल्हा परिषद अहमदनगर

बांधकाम विभाग उत्तर

जुन्या मजूर सहकारी संस्थांसाठी लॉटरी चा अर्ज .   I certify that I have not been/will not get myself registered as contractor in the Department under more than one name.*