अहमदनगर जिल्हा परिषद,अहमदनगर

बांधकाम विभाग (उत्तर / दक्षिण)

सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची यादी

अ. क्र. कागदपत्रांची यादी
१. शासकीय अभियांत्रिकी पदवी / पदविका / AMIE अथवा शासन मान्यता प्राप्त अभ्यासक्रमाचे प्रमाणपत्र.
२. शासकीय अभियांत्रिकी पदवी / पदविका / AMIE अथवा शासन मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमाचे शेवटच्या वर्षाचे गुणपत्रक .
३. महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असल्याचे (Domicile) प्रमाणपत्र.
४. कोऱ्या कागदावर स्वतःचे नाव व पत्ता लिहून मध्यभागी फोटो लावून तो साक्षांकित करावा.
५. आधारकार्ड.
६. पॅनकार्ड.
७. मी कुठलीही शासकीय / खाजगी नोकरी करत नसले बाबत रु . १००/- चे स्टॅम्प पेपरवरील नोटराइजड प्रमाणपत्र.
९.
प्रस्ताव सादर करताना खालील क्रम लावूनच प्रस्ताव सादर करावा.

१) नाव, पत्ता, पसिंग वर्ष, व महिना (मराठीमध्ये लिहिणे ) लिहिलेला पेपर.
२) नोंदणी अर्ज- नोंदणी अर्जावर उजव्या कोपऱ्यात स्वतःचे ४ साक्षांकित फोटो स्टेपल करावेत.
३) नाव व पत्ता लिहिलेला व फोटो लावलेला पेपर.
४) पदवी / पदविका प्रमाणपत्र.
५) पदवी / पदविका गुणपत्रक.
६) रहिवासी (Domicile) प्रमाणपत्र.
७) आधारकार्ड.
८) पॅनकार्ड..
९) नोंदणी फी भरलेल्या चलनाची प्रत
१०) प्रतिज्ञापत्रक.
प्रतिज्ञापत्र व चलनाची प्रत सोडून इतर सर्व कागदपत्रे स्वसाक्षांकीत करण्यात यावीत.
================================================== -->